Thursday, January 30, 2020

Dear Vietnamese spammer

To the people repeatedly trying to post spam comments on my blog in Vietnamese:

1) I moderate these comments.
2) I will never publish your comments.
3) If I get annoyed enough by having to moderate your comments, however, I will simply turn off my comments function until you go away, which will interfere with my friends' ability to interact with me here
4) I get paid no money for this blog and do it as a service to my friends and the community, and for fun; could you bother someone who is at least being paid to deal with you?

In other words:

1. Tôi kiểm duyệt những bình luận này.

2. Tôi sẽ không bao giờ công bố ý kiến ​​của bạn.

3. Tuy nhiên, nếu tôi đủ khó chịu bằng cách kiểm duyệt bình luận của bạn, tôi sẽ tắt chức năng bình luận của mình cho đến khi bạn biến mất, điều này sẽ cản trở khả năng tương tác với bạn bè của tôi ở đây.

4. d) Tôi được trả tiền không có tiền cho blog này và làm nó như một dịch vụ cho bạn bè và cộng đồng của tôi, và cho vui; bạn có thể làm phiền một người ít nhất được trả tiền để giao dịch với bạn không?No comments: